Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement

Artikel 1: Organiserende vennootschap

Dit reglement voorziet in de algemene deelnemingsvoorwaarden die van toepassing zijn op alle wedstrijden die PARFUMERIE BERTON NV, hierna “Parfumerie Berton” genoemd, gevestigd te Menen, Ieperstraat 118, organiseert. Voor iedere wedstrijd kunnen er specifieke en bijkomende deelnemingsvoorwaarden van toepassing zijn, indien één of meer specifieke deelnemingsvoorwaarden afwijken van deze algemene deelnemingsvoorwaarden, dan hebben de specifieke en bijkomende deelnemingsvoorwaarden voorrang op de algemene deelnemingsvoorwaarden.

Artikel 2: Deelnemingsvoorwaarden.

Deelname aan een wedstrijd staat open voor elke natuurlijke persoon, met uitzondering van:

– personeel van Parfumerie Berton

– de gezinsleden en de familieleden tot in de tweede graad van het personeel van Parfumerie Berton.  Deelnemers jonger dan 18 jaar hebben toestemming nodig van hun ouder/wettelijke vertegenwoordiger om deel te nemen aan de wedstrijd. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij de toestemming verkregen heeft. Parfumerie Berton houdt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere manieren na te trekken evenals om elke minderjarige van de wedstrijd uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een door Parfumerie Berton opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging kan overmaken.

De niet-naleving van deze voorschriften, misbruik, misleiding of deelname ter kwader trouw brengt de nietigheid van de deelname met zich mee. Deelname dient steeds ten persoonlijke titel te gebeuren en kan in geen geval uitgaan van meerdere personen. Alleen volledig ingevulde deelnemingsformulieren die voor het einde van de wedstrijd ontvangen worden in aanmerking genomen.

Een deelnemer kan maar één maal aan eenzelfde wedstrijd deelnemen. Indien ondanks het verbod toch meerdere malen wordt deelgenomen, zal enkel de eerste deelname in aanmerking genomen worden. Dit impliceert ook dat er per deelnemer maximum één prijs per wedstrijd kan gewonnen worden. Parfumerie Berton kan ten allen tijde de deelnemingsvoorwaarden aanpassen. De oude deelnemingsvoorwaarden blijven dan wel gelden voor de op dat moment lopende wedstrijden.

Artikel 3: Prijzen

Parfumerie Berton geeft geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. Parfumerie Berton kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs of de wedstrijd.

De prijzen zijn persoonlijk en kunnen niet worden gecumuleerd, overgedragen of terugbetaald (ook niet indien zij niet worden opgenomen).  De gewonnen prijs is niet inwisselbaar in speciën.

Prijzen moeten in ontvangst worden genomen in een van de winkels van Parfumerie Berton.en tussen de op het wedstrijdformulier voorziene data. Buiten deze data zullen geen prijzen meer worden uitgereikt of overhandigd.

Artikel 4: Aanvaarding van reglement en betwisting van de wedstrijd

De deelname aan de wedstrijd impliceert de volledige aanvaarding van het algemene wedstrijdreglement en de eventuele en bijkomende wedstrijdreglementen. Uitslagen en beslissingen van Parfumerie Berton en een.wedstrijdjury kunnen niet worden aangevochten, om welke reden dan ook. Over de uitslag van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.

Op het reglement is de Belgische wet van toepassing en alle geschillen inzake de geldigheid of interpretatie van onderhavig reglement of de uitvoering van de wedstrijd zullen onderworpen worden aan de rechtsbevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Parfumerie Berton is beperkt tot het aanbieden van de prijzen en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een technisch probleem of een probleem bij de postdiensten (vertraging, staking, beschadiging of verlies) waardoor niet kan worden deelgenomen of voor incidenten tijdens een activiteit/verblijf/event.

Parfumerie Berton zal alle mogelijke maatregelen treffe, met het oog op de naleving van het algemeen wedstrijdreglement maar kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld indien -bij overmacht of gebeurtenissen die buiten zijn wil plaatsvinden of door noodzaak gerechtvaardigd zijn- hij ertoe gedreven wordt de wedstrijd stop te zetten, in te korten, te verlengen, uit te stellen of de voorwaarden ervan te wijzigen. Hij behoudt zich in ieder geval het recht voor om de duur van de deelname te verlengen.

Artikel 6 : Bekendmaking winnaars

De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht.

Bij weigering van de gewonnen prijs door de deelnemer of bij nietig verklaring van een deelname  vervalt de prijs aan de eerste volgende winnaar.

Artikel 7: Bescherming van de persoonlijke gegevens

Parfumerie Berton zal ervoor zorg dragen dat uw persoonsgegevens met zorg worden behandeld en zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en te verwerken in overeenstemming met Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer . Elke deelnemer beschikt over een recht tot toegang, rechtzetting en schrapping van zijn persoonlijke gegevens, waarbij hij dit recht ten aanzien van Parfumerie Berton kan laten gelden middels een eenvoudige schriftelijke aanvraag die gericht is tot de organiserende vennootschap via onderstaand adres : Parfumerie Berton NV, Ieperstraat 118, 8930 MENEN..

De winnaars van de wedstrijd verlenen aan Parfumerie Berton wel de toestemming om, zonder dat deze laatste daartoe enige vergoeding verschuldigd is, alle overgemaakte informatie te reproduceren en te publiceren, en dit zonder enige territoriale of tijdsbeperking, in het kader van de communicatie rond de wedstrijd of ter promotie van Parfumerie Berton. De klant geeft door deel te nemen aan de wedstrijd toestemming aan Parfumerie Berton om de alle door hem/haar informatie te gebruiken voor online en offline publicatie -en marketingdoeleinden, en dit zonder enige territoriale of tijdsbeperking. 

Reglement wedstrijd “Maak kans op 500 euro aan aankoopbonnen

Dit reglement legt de deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de wedstrijd “Maak kans op 500 euro aan aankoopbonnen” georganiseerd door PARFUMERIE BERTON NV met maatschappelijke zetel te: Ieperstraat 118 – 8930 Menen – België. Het gaat over een wedstrijd die plaats heeft via een online wedstrijd.  U kan deelnemen aan deze online wedstrijd via www.parfumerieberton.be/speelmee

De wedstrijd loopt van vrijdag 1 april 2022 tot en met maandag 30 juni 2022 en staat open voor alle natuurlijke personen die in België en Frankrijk verblijven. De winnaars moeten beschikken over email adressen die bevestigd werden gedurende de looptijd van de wedstrijd. Dit bericht ,met de vraag om het deelnemende email adres te bevestigen, werd gestuurd bij het aanmelden voor de wedstrijd. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer/winnaar om zijn inbox of spam map te controleren op deze bevestiging. De winnaars ontvangen ten laatste in week 27 van kalenderjaar 2022 hun aankoopbon of de code voor de aankoopbon via email.  Deze aankoopbon of code van aankoopbon wordt verstuurd naar het email adres van de winnaars.  Dit email adres is gelijk aan het email adres die werd opgegeven bij de deelname aan de wedstrijd..  Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om zijn inbox en spam map te controleren.

De deelname aan de wedstrijd gebeurt door acties te ondernemen op de wedstrijdpagina.  Er zijn 10 aankoopbonnen te winnen. De top 10 van het klassement wint een aankoopbon. De verdeling van de aankoopbonnen en hun respectievelijke waarde kan worden teruggevonden op de wedstrijdpagina..

Deelnemers kunnen ten allen tijden hun gegevens aanpassen of zich uitschrijven.

Door deelname aan de wedstrijd verklaart elke deelnemer formeel dat ze zijn/haar toestemming geeft voor het gebruik van de verstrekte gegevens voor identificatie om zijn/haar te contacteren indien zij de winnaar is, zijn/haar naam en foto gepubliceerd en bekendgemaakt kan worden aan het publiek en gebruikt kan worden in alle communicatie van PARFUMERIE BERTON NV.

De aankoopbonnen kunnen niet worden geruild voor geld, cadeaubonnen of tegoeden. De aankoopbonnen kunnen worden ingeruild tot 31/07/2022.  Na deze datum worden ze waardeloos. De aankoopbonnen kunnen niet worden gecumuleerd en zijn geldig op een minimale aankoop : aankoopbon van 100 euro bij een minimale aankoop van 150 euro, aankoopbon van 75 euro bij een minimale aankoop van 100 euro, aankoopbon van 50 euro bij een minimale aankoop van 75 euro, aankoopbon van 25 euro bij een minimale aankoop van 50 euro. De aankoopbonnen zijn niet geldig op de aankoop van niche producten, Environ producten, cadeaubonnen, tegoeden, instituutbehandelingen en kappersproducten.

PARFUMERIE BERTON NV behoudt zich ten allen tijde het recht voor om deelnemers die vals spelen, misbruik en of bedrog plegen of misleiden of waarvan het vermoeden bestaat dat zij zich schuldig maken aan één van hiervoor vermelde handelingen of die op enige (andere) wijze (één van de bepalingen van) dit reglement of enige wettelijke toepasselijke bepaling schenden, van deelname uit te sluiten en derhalve ook van de mogelijkheid tot het winnen van een prijs. PARFUMERIE BERTON NV kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

PARFUMERIE BERTON NV behoudt zich de mogelijkheid voor om het wedstrijdreglement eenzijdig en zonder waarschuwing te wijzigen. Het nieuwe reglement zal dan het huidige vervangen en vanaf dat moment van kracht zijn.

De organiserende onderneming behoudt zich bovendien de mogelijkheid voor om op ieder moment over te gaan tot de onmiddellijke stopzetting of afschaffing, zonder zijn/haar beslissing te moeten motiveren, en zonder dat zijn/haar hiervoor enige vergoeding kan worden aangerekend.

De organiserende onderneming kan één of meerdere deelnemers uitsluiten als blijkt dat er fraude werd gepleegd, onder welke vorm dan ook in het kader van de deelname aan het spel of van de bepaling van de winnaars.

Deelnemers kunnen ten allen tijden hun gegevens aanpassen of zich uitschrijven.